Seleccioni un títol, introdueixi el valor a convertir, y premi "Convertir" per a veure les seves equivalències.
  Valor: Convertir

Codi

Títol

Valor

Tex  Texturat
 
Ne   Número anglès
 
Na   Número català
 
Nb   Quarts d'unça
 
Nv   Fibra vegetal
 
Nm   Número mètric
 
Nl   Llana cardada
 
Np   En punts (alcoiana)
 
Ns   Deniers
 
Dtex   Decitex
 
Fifty Fifty S.A. Si desitja descarregar la versió off-line de la calculadora y disposar sempre de la mateixa en el seu escriptori, faci clic aquí y seleccioni Obrir.